Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NuBeter BV   

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) overeenkomsten waarbij NuBeter BV goederen of diensten onder welke benaming dan ook levert. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 1 Definities

 

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot coaching.

Coaching: Het online coachingstraject waarbij de consument gecoacht wordt op 4 inhoudelijke pijlers, namelijk voeding, beweging, leven en werk. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende coachingstrajecten, die tussen NuBeter en de Consument worden gesloten.

 

Artikel 3 Het aanbod

3.1. Het aanbod van NuBeter –zijnde online coachingstrajecten- wordt elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de overeengekomen termijn.

3.2. Het aanbod gaat vergezeld van een link naar deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod bij een online inschrijving. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen.

 

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1. NuBeter BV biedt de Consument ten minste de keuze uit:

  • een Overeenkomst van 3 maanden
  • een Overeenkomst van 6 maanden
  • een Overeenkomst van 12 maanden.

6.2. De overeenkomsten tussen NuBeter en consument eindigen van rechtswege op de laatste kalenderdag van de laatste maand van de overeenkomst. Er is geen opzegging vereist. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst is niet mogelijk. Bij verbreken van de overeenkomst zullen enkel de werkelijke kosten worden doorberekend aan de klant. 

 

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden

7.1 NuBeter heeft de administratie en inning van de abonnementsgelden uitbesteed aan dockdock (CE PSD2 B.V.), Blaak 16, 3011 TA in Rotterdam, KvK nummer 70472823. Voor het betalen van het abonnement ontvangt de consument geen communicatie van NuBeter, maar van dockdock.

7.2. Consument gaat ermee akkoord dat NuBeter aan dockdock zijn persoons- en abonnementsgegevens doorgeeft zodat de verschuldigde abonnementstermijnen kunnen geïnd worden. Daarnaast gebruikt dockdock deze informatie voor een kredietwaardigheidscontrole en mag dockdock de dienstverlening aan NuBeter weigeren indien zij verwachten moeilijkheden te krijgen met de inning. Ook kunnen deze gegevens door dockdock worden gebruikt voor kwaliteitsonderzoek en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.

7.3 De administratie van dockdock, al dan niet met inbegrip de van NuBeter administratie, wordt voor de vaststelling van de betalingsverplichting van de consument vermoed juist te zijn. Niettemin heeft de consument het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.

7.4 Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

12.5. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn NuBeter en/of dockdock bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 De persoonlijke gegevens van de consument zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en informatieve doeleinden van NuBeter BV gebruikt. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

8.2 De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de NuBeter BV mede te delen.

 

Artikel 9 Klachten

9.1. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd in bij Nu Beter, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

9.2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten terzake verliest.

9.3. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.